Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („GDPR”)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („ADMINISTRATOR”)

PERITO s.r.o.
IČO: 634 83 246
Dyje 163, 669 02 Znojmo
e-mail:

Administrator jest przedsiębiorcą w branży:

– Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o zezwoleniu na handel, zakres działalności:

Sprzedaż hurtowa i detaliczna – produkcja paneli drzwiowych, paneli sandwichowych, paneli akustycznych i akcesoriów.

Reprezentowane przez:

Josefa Kočí, dyrektora zarządzającego

Milana Valáška, dyrektora zarządzającego

Kontakt:

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim właściwy podmiot przekazał je Administratorowi, w związku z zawarciem stosunku umownego lub innego. Są to głównie następujące dane osobowe:

a) Dane identyfikacyjne – dane osobowe służące do jednoznacznej identyfikacji klienta (imię, nazwisko, tytuł, adres stałego zamieszkania, data urodzenia, pesel, podpis, w przypadku klienta będącego osobą fizyczną przedsiębiorcy także numer NIP i REGON),

b) Dane kontaktowe – dane osobowe umożliwijące kontakt z Klientem ( w szczególności adres kontaktowy, numer telefonu, numer faxu, e-mailowy adres i inne podobne inforamcje podane przez Klienta),

c) Inne dane na podstawie Twojeh zgody

III. Z JAKICH ŻRÓDEŁ POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE

a) bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. umowy, zgody, e-maily, telefon, strony internetowe, formularze kontaktowee na stronach internetowych, portale społecznościowe, wizytówki, itp.);

b) z odpowiednich rejestrów publiciznych i ewidencji ustanowionych zgodnie z obowiązującym prawem;

c) z innych żródel publicznych w przypadku monitorowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora

IV. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w następujących celach na warunkach i w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa („Cel przetwarzania”):

a) prowadzenie dokumentycji związanej z naszymi sprawami biznesowymi;

b) zarządzanie systemami zamówień;

c) prowadzenie komunikacji z formularzy internetowych;

d) prowadzenie ewidencji reklamacji i roszczeń;

e) przesyłanie informacji handlowych;

f) cele marketingowe

V. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podmiotu przetwarzane są przez Administratora w jego siedzibie i na jego pracowisku. Przetwarzanie odbywa się za pomocą technologii komputerowej lub ręcznie w przypadku danych przechowywanych w formie papierowej. W tym celu Administrator podjął środki zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności środki służące zapobieganiu nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przekazaniu, ich nieuprawnionemu przetwarzaniu oraz innym nieuprawnionym nadużyciom danych osobowych . Wszystkie podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane osobowe, szanują prawo osób, których dane dotyczą, do prywatności i są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą, zgodnie z przepisami prawa, w szczególnych przypadkach, oprócz Administratora, być przede wszystkim organy władzy publicznej. Poza Administratorem dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmiot przetwarzający w celu realizacji opisanych powyżej celów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

VII. JAKI JEST CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez maksymalny czas niezbędny do zrealizowania Celu przetwarzania. Jest to czas ściśle niezbędny do zapewnienia praw i obowiązków wynikających zarówno z umów, uzasadnionych interesów, jak i odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. JAKIE MASZ PRAWA DO PRYWATNOŚCI

a) prawo do inforamcji o przetwarzaniu swoich danych osobowych;

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

c) prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;

d) prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

e) prawo do uzyskania swoich danych osobowych (ich przenoszenia);

f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

IX. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora Dyje 163, 669 02 Znojmo lub na adres e-mail . Ponadto pod numerem telefonu +420 515 210 777 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

X. W JAKI SPOSÓB INFORMUJEMY O ZASADACH I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityki te są publicznie dostępne na stronie internetowej Administratora www.perito.cz/ochrona danych osobowych

Różnorodny wybór dla Twojego domu

PERITO s.r.o.
Dyje 163, 669 02 Znojmo, Česká republika
tel.: +420 515 210 777
fax: +420 239 017 341
e-mail: 

Katalogi drzwi wejściowych PERITO

Copyright © PERITO s.r.o.
Drzwi wejściowe i panele drzwiowe szyte na miarę